ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MEGAFONE B.V

Betreffende de verkoop en levering van zaken aan consumenten en ondernemingen, versie april 2017

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Consument: een Koper, zijnde een natuurlijk persoon, die bij het sluiten van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Dag: kalenderdag, niet zijnde een zaterdag, zondag, of feestdag die wordt genoemd in artikel 3 lid 1 Atw;

Koper: de wederpartij, een natuurlijke of rechtspersoon met wie Megafone een overeenkomst sluit, al dan niet zijnde een Consument;


Megafone B.V., gevestigd te (8304 BB) Emmeloord (Nederland) aan de Assemblageweg 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65929918, alsmede haar rechtsopvolgers.

Schrifteliik: onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan een mededeling die is verzonden via post, fax, of e-mail.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

(i) elke koopovereenkomst, gesloten tussen Megafone en Koper, daarbij
inbegrepenhandelingen die aan het (mogelijk) sluiten van de koopovereenkomst voorafgaan, zoals het spreken over en doen van een aanbod;

(ii) iedere overige rechtsverhouding ten aanzien waarvan Partijen de toepasselijkheid
overeenkomen.

2.         Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal overeen is gekomen, geldt dat ze eveneens van rechtswege van toepassing zijn op toekomstige, soortgelijke overeenkomsten, zodat de toepasselijkheid niet weer

opnieuw expliciet overeengekomen hoeft te worden, en ze niet weer opnieuw ter hand behoeven te worden gesteld.

3.         De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van enige set algemene voorwaarden, gebruikt door Koper, uit. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit echter niet uit dat aanvullende sets algemene voorwaarden, gebruikt door Megafone, van toepassing kunnen zijn. Bij strijdigheid tussen bepalingen in verschillende sets voorwaarden geldt de bepaling die, ter beoordeling van Megafone, haar de beste rechtspositie biedt.

Artikel 3 - Aanbiedingen

1.         Tenzij expliciet anders aangegeven zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW en
(eventuele) verwijderingsbijdrage, uit- en invoerrechten, verzekeringen, verzend- en transportkosten en andere vormen van belastingen, heffingen en bijkomende kosten. Dergelijke kosten, in welke vorm dan ook, mogen bij Koper in rekening worden gebracht, voor zover door Megafone gemaakt.

2.         Afbeeldingen van de aangeboden producten dienen ter oriëntatie en illustratie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.         Indien een aanbod, in het bijzonder de prijs, een kennelijke fout bevat (bijvoorbeeld een onredelijk lage prijs), en conform dat aanbod een koopovereenkomst tot stand komt, heeft Megafone op ieder moment het recht een dergelijke koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat Koper aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Artikel 4 - Totstandkoming van de koopovereenkomst

1.         Megafone is niet gebonden aan een koopovereenkomst tot het moment dat Megafone de totstandkoming van die koopovereenkomst heeft bevestigd middels een schriftelijke orderbevestiging. Aanbiedingen van Megafone zijn vrijblijvend.

2.         Vanaf het moment dat Koper te kennen heeft gegeven in te stemmen met de koopovereenkomst kan deze door hem niet worden geannuleerd, behoudens in die gevallen waarin Megafone daar expliciet schriftelijk mee instemt, waarbij Megafone het recht heeft aan annulering voorwaarden te verbinden.

3.         Megafone behoudt zich te allen tijde het recht voor om de orderbevestiging, bedoeld in het eerste lid, niet te verstrekken, en Koper dienovereenkomstig te berichten. Megafone zal onder meer van dit recht gebruik maken indien zij reden heeft om aan te nemen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen, of om andere reden de betreffende koopovereenkomst niet (meer) wenst te sluiten.

 

Artikel 5 - Bedenktijd

1.         De Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Megafone bekend gemaakte vertegenwoordiger. De Consument die gebruik wil maken van zijn ontbindingsrecht dient dat binnen deze termijn schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

2.         Het recht de koopovereenkomst te ontbinden is niet van toepassing op audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

3.         Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Megafone retourneren.

4.         Indien de Consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de Consument om te zorgen voor een tijdige en deugdelijke retournering aan Megafone, volledig en zonder beschadigingen. Retourneringen dienen op voorhand te worden afgestemd met Megafone en conform de daarbij gegeven instructies te worden uitgevoerd. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Megafone dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst door Megafone van de geretourneerde zaak, mits aan de in dit artikel gestelde eisen is voldaan.

Artikel 6 - Uitvoering en aflevering

1.         Megafone zal de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de ten gevolge van een koopovereenkomst op haar rustende verplichtingen. Megafone zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Megafone is gerechtigd in gedeeltes uit te voeren. Opgegeven aflevertermijnen zijn altijd indicaties, waaraan Koper geen rechten kan ontlenen. Aflevertermijnen kunnen onder meer afwijken ten gevolge van het achterwege blijven van door Koper te verstrekken informatie of betaling, of ten gevolge van het achterwege blijven van (tijdige) levering door derden aan Megafone. In het geval de wederpartij Consument is heeft echter te gelden dat afleveringen in ieder geval binnen 30 dagen na opdrachtbevestiging zullen worden uitgevoerd, tenzij een langere aflevertermijn overeen is gekomen. Megafone is nooit aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of samenhangt met het overschrijden van een aflevertermijn.

2.         Indien, naar het oordeel van Megafone, uitvoering onredelijke vertraging ondervindt, een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zich gewijzigde omstandigheden aan de zijde van Megafone voordoen (bijvoorbeeld inkoopprijzen die hoger liggen dan haar bekend was), of, in het geval van een Consument, uitvoering niet binnen 30 dagen plaatsvindt, ontvangt Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Megafone heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Koper kan in dat geval uitsluitend aanspraak maken op creditering van een reeds betaalde koopsom.

3.         Indien partijen de toepasselijkheid van een Incoterm, als vastgesteld door de ICC, overeenkomen geldt die Incoterm als vastgesteld en bedoeld door de ICC.

4.         Tenzij anders overeengekomen geldt dat het risico ten aanzien van de zaken over gaat op het moment van aflevering, zijnde het moment van terbeschikkingstelling op het door Koper aangegeven adres. Verzending en/of transport geschiedt in dat geval derhalve voor rekening en risico van Megafone, maar Koper zal al de in dit verband door Megafone gemaakte kosten vergoeden, inclusief (bijvoorbeeld) eventuele uit- en invoerrechten en andere heffingen.

5.         Koper dient er in alle gevallen zorg voor te dragen dat er, op het moment dat zaken afgeleverd worden, iemand aanwezig is die in staat en bevoegd is om zich te identificeren en de zaken vervolgens namens Koper in ontvangst te nemen en te controleren.

6.         Tenzij anders overeengekomen geldt dat juridische levering, benodigd voor eigendomsoverdracht, plaats vindt op het moment van aflevering, doch met in achtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald omtrent een door Megafone bedongen eigendomsvoorbehoud.

7.         Indien aflevering niet, of niet tijdig plaats vindt ten gevolge van een aan Koper toe te rekenen omstandigheid, of ten gevolge van niet nakoming door Koper van enige op hem rustende verplichting, is Megafone gerechtigd de zaken voor rekening van Koper op te slaan. Indien binnen 5 dagen nadien aflevering nog niet heeft plaatsgevonden is Megafone bovendien gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de koopovereenkomst, zonder dat daarbij het recht tot restitutie van een reeds gedane aanbetaling ontstaat.

8.         In het geval een geleverde zaak geretourneerd dient te worden aan Megafone, om welke reden en op welke grond dan ook, dient Koper die terugzending op voorhand met Megafone af te stemmen, in welk verband door Megafone af te geven instructies strikt opgevolgd moeten worden. Het is onder geen beding toegestaan zaken te retourneren zonder voorafgaande toestemming van Megafone, of op andere wijze dan door Megafone voorgeschreven. Indien Koper deze bepalingen niet nakomt verbeurt hij daarmee jegens Megafone een direct opeisbare boete van € 500 per overtreding, onverminderd het recht van Megafone deugdelijke nakoming te eisen, en is het retourneren geheel voor risico van Koper.

9.         Verpakkingsmateriaal wordt nimmer aan Megafone geretourneerd, anders dan in het kader van het vorige lid, en samen met de bijbehorende zaak. Indien Koper deze bepalingen niet nakomt verbeurt hij daarmee jegens Megafone een direct opeisbare boete van € 500 per overtreding, onverminderd het recht van Megafone deugdelijke nakoming te eisen.

Artikel 7 - Levering ‘On hold’

1.         Indien partijen overeenkomen dat levering plaats zal vinden middels een “Forwarder” (ook wel: “Expediteur”) en/of “on hold” geldt, waar nodig in afwijking van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, het navolgende. Partijen dienen op voorhand overeenstemming te bereiken over de in te schakelen partij, maar deze zal zijn werkzaamheden vervolgens enkel in opdracht en voor rekening van Koper verrichten. Op het moment dat, indien overeengekomen, de aanbetaling is voldaan, zal Megafone de zaken, zodra ze beschikbaar en bij Megafone voorradig zijn, (laten) transporteren naar de Forwarder, die deze voor

Megafone zal houden. De Forwarder zal de zaken binnen twee dagen na ontvangst (elementair) controleren, in het bijzonder ten aanzien van types en hoeveelheden. De Forwarder is gerechtigd al het door hem gewenste onderzoek uit te voeren, maar enkel voor zover dat onderzoek de zaken op geen enkele wijze aantast, en er niet aan in de weg staat dat (indien nodig) de betreffende zaken in exact dezelfde staat aan Megafone geretourneerd zouden kunnen worden. Dit geldt ook ten aanzien van verpakkingen en seals. De Forwarder stelt van zijn bevindingen een inspectierapport op, dat per ommegaande aan Koper en Megafone ter beschikking wordt gesteld.

2.         Aangenomen dat in het inspectierapport geen afwijkingen ten aanzien van de zaken zijn geconstateerd, dat wil zeggen dat deze beantwoorden aan de koopovereenkomst, dient Koper er binnen één dag na ontvangst van het rapport zorg voor te hebben gedragen dat (het restant van) de overeengekomen koopsom is betaald. Enkel na ontvangst van volledige betaling zal Megafone de zaken vrijgeven en Forwarder en Koper dienovereenkomstig berichten. Met ontvangst van dit bericht door Koper wordt er (af)geleverd en gaat de eigendom en het risico van de zaken over op Koper, zodat Forwarder ze vanaf dat moment voor Koper houdt.

3.         Indien in het inspectierapport gebreken of afwijkingen worden geconstateerd, heeft Megafone het recht ofwel (i) nadere inspectie te verlangen door een door haar aan te wijzen derde, welk rapport in de plaats zal treden van het oorspronkelijke inspectierapport, of (ii) vervangende zaken te leveren, ten aanzien waarvan dezelfde procedure zal worden gevolgd, of (iii) de inspectie van de Forwarder te accepteren. In dit laatste geval geldt de koopovereenkomst ten aanzien van (enkel) de betreffende (gebrekkige) zaken als ontbonden, en zal Koper op verzoek ten aanzien van die zaken een creditnota en terugbetaling ontvangen.

4.         Indien Koper of de door hem ingeschakelde Forwarder een, in het kader van dit artikel, op hem rustende verplichting niet terstond en stipt nakomt, betalingsverplichtingen daaronder begrepen, is Megafone bevoegd de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aanspraak te maken op een boete groot 30% van de factuurwaarde van de alsdan terug te halen zaken, onverminderd het recht daarnaast de door Megafone geleden schade op Koper te verhalen.

5.         Koper staat er voor in dat de Forwarder al zijn verplichtingen jegens Megafone en Koper nakomt, is aansprakelijk voor de schade die Megafone lijdt ten gevolge van een tekortkoming van de Forwarder, en vrijwaart Megafone ten aanzien van alle schadevorderingen die de Forwarder jegens Megafone claimt.

Artikel 8 - Facturering en betaling

1.         Indien partijen geen betalingstermijn overeen zijn gekomen heeft te gelden dat de volledige koopsom op voorhand, voor aflevering van de zaken uit, dient te zijn voldaan, en binnen 7 dagen na ontvangst van de tot vooruitbetaling strekkende factuur. Daarbij geldt dat indien en voor zover de wederpartij Consument is, vóór levering van producten nooit meer dan 50% van de koopsom van die betreffende producten verschuldigd zal zijn. Bovendien staat het Consument, in afwijking van het bovenstaande, vrij een beroep te doen op artikel 7:27 BW. Betaling dient te geschieden in euro’s en door betaling op de rekening van Megafone.

2.         Alle betalingen door Koper, uit welke hoofde dan ook, dienen zonder enige korting, of verrekening te worden gedaan, en zonder beroep op enig recht van opschorting.

3.         Indien Koper van oordeel is dat de factuur onjuistheden bevat dient Koper die binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur kenbaar te maken. Na ommekomst van deze termijn staat vast dat Koper instemt met de inhoud van de factuur.

4.         In het geval geen BTW of andere belastingen of heffingen zijn verschuldigd, bijvoorbeeld omdat de goederen bestemd zijn voor levering buiten Nederland, doch binnen de Europese markt, worden die belastingen, indien door Megafone gewenst, niettemin in rekening gebracht, maar worden gecrediteerd als de cliënt bewijst dat er inderdaad een levering als bedoeld in dit lid heeft plaatsgevonden.

5.         Indien een verschuldigde betaling of andere verplichting, uit welke hoofde dan ook, niet tijdig wordt voldaan is Koper per direct in verzuim ten aanzien van die betaling of andere verplichting en is Koper een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, te rekenen tot het moment van voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is Koper gehouden alle door Megafone ter zake gemaakte kosten van incasso binnen en buiten rechte te voldoen, welke kosten tussen

partijen worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij Megafone aannemelijk kan maken dat de werkelijke kosten hoger zijn geweest.

 

Artikel 9 - Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

1.         Megafone garandeert, mits aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, dat:

(i) de door haar verkochte zaken op het moment van aflevering geen technische gebreken kennen die ieder gebruik daarvan onmogelijk maken, bijvoorbeeld doordat ze niet ingeschakeld kunnen worden (‘dead on arrival’) en

(ii) dat zaken die in nieuwstaat dienen te worden geleverd op het moment van aflevering onbeschadigd zullen zijn.

2.         Megafone staat voor het overige niet in voor de af- of aanwezigheid van enige eigenschap, ook niet waar het eigenschappen betreft die nodig zijn voor normaal gebruik als bedoeld in artikel 7:17 BW. Zaken worden, afgezien van de in het vorige lid benoemde garantie, derhalve geleverd in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden.

3.         Koper is, op straffe van verval van alle rechten, gehouden om geleverde producten direct na ontvangst te (laten) controleren op conformiteit, in het bijzonder ten aanzien van de geleverde hoeveelheden en types.

4.         Indien Koper enig gebrek bemerkt dat niet onder de in lid 1 benoemde garantie valt, dient Koper zich rechtstreeks, derhalve zonder tussenkomst van Megafone te wenden tot de fabrikant van de betreffende zaak (of een door die fabrikant aangewezen derde), zodat, waar aanwezig, fabrieksgarantie kan worden geclaimd. Megafone garandeert niet dat een dergelijke claim daadwerkelijk tot een uitkering leidt.

5.         Indien enig gebrek wordt geconstateerd dient Koper, op straffe van verval van alle rechten, Megafone daar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na het moment waarop een gebrek redelijkerwijs geconstateerd had moeten worden, schriftelijk van op de hoogte te stellen. Klachten over de geleverde hoeveelheden en types dienen in ieder geval binnen één dag na aflevering kenbaar te worden gemaakt. Ten aanzien van gebreken of ontbrekende zaken waarover niet tijdig wordt gereclameerd kan Koper geen rechten claimen. Koper is gehouden Megafone alle redelijke medewerking te verlenen die laatstgenoemde nodig acht om te komen tot herstel of vervanging.

6.         Ieder gebrek dat aanleiding zou kunnen geven tot een claim onder dit artikel dient binnen 1 kalenderjaar na ontvangst bij Megafone te zijn gemeld, op straffe van verval van alle rechten.

7.         Indien Megafone een gebrek aanwezig acht kan zij, naar haar keuze, er voor kiezen alsnog deugdelijk na te komen door de gebrekkige zaak te herstellen of te vervangen, maar heeft zij eveneens het recht de koopovereenkomst te ontbinden. In dit laatste geval zal Koper de dagwaarde gecrediteerd krijgen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige verdere vergoeding.

8.         Megafone zal nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade, geleden ten gevolge van een tekortkoming aan de zijde van Megafone of het gebruik van door haar verkochte en geleverde zaken. Dit betekent dat Megafone, onder meer, niet aansprakelijk is voor schade aan andere zaken, personen, winsten omzetderving en bereddingskosten.

9.         Megafone geeft geen enkele garantie ten aanzien van de markten waarop de door haar aan Koper geleverde zaken, gelet op de rechten van de fabrikant, al dan niet mogen worden gedistribueerd of gebruikt. In gevallen waarin de koopovereenkomst ziet op zaken ten aanzien waarvan de fabrikant geen toestemming heeft gegeven om deze op een bepaalde markt (Nederland daarbij inbegrepen) te mogen distribueren of gebruiken staat Koper er voor in die zaken niet op die markt te zullen distribueren of gebruiken. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Koper om er zorg voor te dragen dat de zaken voldoen aan de voorschriften die gelden ten aanzien van enige markt waarop Koper de zaken wenst te distribueren, veiligheidsvoorschriften en eisen in het kader van (fabrieks)garantie daaronder inbegrepen.

10.       Koper vrijwaart Megafone ten aanzien van iedere aanspraak van derden welke samenhangt met de koopovereenkomst en/of daaronder geleverde zaken, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het gaat om directe of indirecte schade, door een derde geleden ten gevolge van gebruik van de door Megafone verkochte zaken, of waar het betreft een claim betreffende defecten, de door de fabrikant geleverde garantie, de verhandelbaarheid van de zaken op een bepaalde markt, de instemming van de fabrikant met die verhandelbaarheid op een bepaalde markt of de schending van enig recht van intellectuele eigendom.

11.       Indien Megafone gehouden is tot betaling van enige vorm van schadevergoeding is die verplichting qua omvang beperkt tot de dagwaarde van het product waar de schadevergoeding (het meest) mee samenhangt, maar zal voor alle betrokken producten gezamenlijk nimmer meer bedragen dan € 15.000. Hetzelfde geldt indien de aansprakelijkheid niet samenhangt met door Megafone geleverde producten, ook dan is de aansprakelijkheid van Megafone beperkt tot € 15.000.

12.       Megafone is niet aansprakelijk in het geval zij een beroep kan doen op overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van het bedrijf, al dan niet te verwachten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst, die permanent of tijdelijk vervulling van het contract voorkomt, waaronder in ieder geval begrepen oorlog, gevaar voor oorlog, burgeroorlog, opstand, staking, vrachtproblemen, brand, weersomstandigheden, en andere onderbrekingen van de bedrijfsvoering of van de verrichtingen van de bedrijfs leveranciers. De aanwezigheid van een overmachtsgrond geeft Megafone de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige aanspraak op schadevergoeding ontstaat.

13.       Ingeval Koper reparaties laat verrichten of veranderingen aanbrengt aan een zaak, van welke aard ook, anders dan door of vanwege Megafone of zonder diens uitdrukkelijke toestemming, vervalt iedere aanspraak op Megafone en elk klachtrecht ten aanzien van die zaak.

14.       In afwijking van het bovenstaande kan een Consument aanspraak maken op al de hem bij wet gegeven rechten ten aanzien waarvan bij overeenkomst niet mag worden afgeweken, ook waar een dergelijke aanspraak in strijd is met hetgeen in deze voorwaarden is bepaald. Dit brengt onder meer met zich mee dat door Megafone aan een Consument geleverde zaken beschikken over de eigenschappen die noodzakelijk zijn voor normaal gebruik. Ten aanzien van Consumenten bedraagt de in dit lid genoemde termijn twee maanden, te rekenen vanaf het moment van ontdekking van het gebrek.

Artikel 10 - Zekerheden

1.         Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Megafone, totdat alle vorderingen die Megafone op Koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn voldaan. Zolang de eigendom van de zaken niet op Koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Koper uit hoofde van doorverkoop van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Megafone te bewaren, en deze te doen verzekeren tegen schade en/of verlies. Megafone is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Koper aanwezig zijn terug te nemen indien Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper zal Megafone te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Megafone.

2.         Indien Koper in gebreke blijft ten aanzien van één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Megafone, ofwel Megafone gegronde reden heeft om aan te nemen dat Koper in gebreke zal blijven is Megafone gerechtigd al haar eigen verplichtingen op te schorten, tot het moment dat Koper aan al haar verplichtingen heeft voldaan, of aan Megafone overtuigend heeft kunnen tonen in staat te zijn tot nakoming.

3.         Megafone is gerechtigd iedere vordering van Koper op Megafone te verrekenen met een vordering van Megafone op Koper, ook indien die vordering op Koper nog niet opeisbaar is.

4.         Koper is onder alle omstandigheden verplicht Megafone op eerste verzoek conveniërende zekerheid te verstrekken ten aanzien van zijn verplichtingen, in welk verband door Megafone in ieder geval kan worden gevraagd om een bankgarantie met een waarde gelijk aan de waarde van de gezamenlijke uitstaande verplichtingen, al dan niet opeisbaar. Indien zekerheid wordt verzocht zal Megafone niet gehouden zijn haar eigen verplichtingen na te komen tot het moment dat deze zekerheid is gesteld. Indien aan dit verzoek niet is voldaan binnen 14 dagen na ontvangst daarvan heeft Megafone bovendien het recht alle met Koper gesloten overeenkomsten te ontbinden.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

Op rechtsverhoudingen tussen Megafone en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben en van toepassing zijn is Nederlands recht van

toepassing. Het Weens Koopverdrag heeft tussen partijen geen werking. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht is enkel de rechter van Rechtbank Midden-Nederland te Lelystad bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen.